ONDERWIJS

Op de François Vatel starten leerlingen meteen in de brugklas met het profiel Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) of Media, Vormgeving & ICT (MVI).
Veel leerlingen vinden het fijn dat ze daardoor direct praktijkvakken krijgen, als afwisseling op de theorie.
De leerlingen kunnen met beide profielen doorstromen naar verschillende vervolgopleidingen.
NIVEAUS EN PROFIELEN

VMBO Niveaus

VMBO 1 BASIS/KADER profiel HBR
De basisberoepsgerichte /kaderberoepsgerichte leerweg is vooral voor leerlingen die praktisch ingesteld zijn en vaardigheden leren door regelmatig te oefenen. Een klas op de Vatel telt maximaal 24 leerlingen, een LWOO-klas (leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) telt 16 leerlingen.

VMBO 1 KADER/GTL profiel HBR en MVI
De kaderberoepsgerichte/gemengd theoretische leerweg is voor leerlingen die graag willen leren door praktisch bezig te zijn, maar die ook een stuk theorie goed aankunnen. Op de Vatel telt een kader/gtl klas maximaal 24 leerlingen, een LWOO-klas 16 leerlingen.

VMBO GL EN TL profiel HBR en MVI
De gemengde en de theoretische leerweg is voor leerlingen die weinig moeite hebben met leren, maar die zich ook al willen voorbereiden op bepaalde beroepen. Leerlingen doen examen in zes algemene theorievakken en behalen daarnaast een certificaat voor een praktijkvak (beroepsgericht vak). 

Onderbouw

Omdat leerlingen bij de Vatel direct starten met hun profiel krijgen ze in de eerste twee leerjaren naast theorievakken ook al praktijkvakken. De profielen zijn heel verschillend. Bij Horeca, Bakkerij & Recreatie (HBR) ligt de focus op (banket) bakken, koken en bediening. Media, Vormgeving & ICT (MVI) richt zich vooral op ICT en het werken met computers. Maar leerlingen zijn ook creatief bezig, bijvoorbeeld met het bouwen van een website of het ontwikkelen van een app.

Algemene vakken
Beide profielen

 • Nederlands en Engels
 • wiskunde en rekenen
 • mens & maatschappij
 • mens & natuur
 • natuur- en scheikunde (extra voor MVI)
 • beeldende vorming
 • sport
 • loopbaanoriëntatie
 • mentorlessen

Praktijkvakken HBR
Horeca, Bakkerij & Recreatie

 • koken, banket- en broodbakken
 • en later in de opleiding
 • gastheerschap, waarbij je leert gasten te ontvangen
 • serveren in het restaurant
 • plannen en organiseren van evenementen

Praktijkvakken MVI
Media, Vormgeving & ICT

 • webdesign
 • posters en maquettes ontwerpen
 • video’s opnemen en monteren
 • games bedenken, ontwerpen en maken
 • apps ontwerpen en programmeren
 • robotica
 • foto’s maken en bewerken
 • een computernetwerk bouwen
Stages

In het tweede jaar doen de leerlingen een aantal projecten in het kader van maatschappelijke betrokkenheid, bijvoorbeeld bij de Voedselbank, een verzorgingstehuis, sportclub of buurthuis. Na deze projecten sluiten de leerlingen af met een presentatie over hun ervaringen. In het derde jaar lopen leerlingen drie weken een stage die met hun profiel te maken heeft. Ze worden door de school goed voorbereid en begeleid bij het vinden van een stageplek. De beoordeling van de stage telt mee met het cijfer voor het profielvak.

Bovenbouw

In het derde jaar wordt gestart met het examenprogramma. In dat jaar sluiten leerlingen al bepaalde algemene vakken af en ook verplichte praktijkonderdelen uit het profiel HBR en MVI.
In het vierde jaar is het centraal schoolexamen en sluiten leerlingen ook het keuzeprogramma af dat bij het desbetreffende profiel hoort.


  HBR HBR/gtl MVI
Nederlands X X X
Engels X X X
Duits of wiskunde X -
wiskunde of Duits X X
rekenen X X X
natuur- en scheikunde - - X
economie - X -
mens & maatschappij - X X
maatschappij­leer (afgesloten in leerjaar 3) X X X
beeldende vorming X X X
sport X X X
mentorlessen X X X

HBR HBR/gtl MVI
gastheerschap gastheerschap AV-vormgeving en -productie
bakkerij keuken 2/3D vormgeving en productie
keuken - interactieve vormgeving en productie
recreatie - ICT

In het vierde jaar kunnen leerlingen kiezen uit verschillende pakketten met keuzevakken, zogenaamde topklassen.

HBR HBR/gtl MVI
Horeca Bakkerij gtl Sport&­Bewegen Media, Vorm­geving & ICT
keuken­speciali­satie brood- en banket sport&­bewegen evene­menten robotica
gastheer­speciali­satie patisserie evene­menten organisatie evene­ment applicatie­ontwik­keling
bijzon­dere keuken chocolatier / boulangier - sport&­bewegen game­design
vrije keuze* vrije keuze* - vrije keuze* webshop

*keuze uit: ondernemen, webshop, presenteren, promoten en verkopen of geüniformeerde dienstverlening en veiligheid


EXTRA'S

Sport en gezond

De meeste leerlingen op onze school vinden het fijn om regelmatig te bewegen. Er is een mooie gymzaal en zodra het weer het toelaat gaan we buiten sporten. Naast de vier uur sport in het rooster kunnen leerlingen ook sporten in de pauzes en na schooltijd. Zo kunnen ze meedoen aan basketbal, freerunning, dans, kickboksen, zaalvoetbal en tafeltennis.
Afgelopen jaar ontving onze school van het Voedingscentrum de Gouden Kantineschaal; een prijs voor het gezonde aanbod in onze kantine. Onze HBR-leerlingen zijn vaak actief in de keuken, waar zij de basis van het horecavak leren. Daar zetten wij in op een gezonde levensstijl en gezonde producten en recepten.
Restaurant en winkel

In ons restaurant komen buurtgenoten voor lunch en diner. Leerlingen met een HBR-profiel verzorgen, onder begeleiding van vakdocenten, de bereiding en bediening. In onze winkel worden zelfgemaakt brood, banket, patisserie en maaltijden verkocht. OpeningstijdenLEERLINGBEGELEIDING

Extra hulp

STUDIEVAARDIGHEDEN
Studievaardigheden worden gegeven in de brugklas. Leerlingen leren voorbereiden, plannen en leren leren.

REMEDIAL TEACHER
Voor leerlingen met specifieke leerproblemen is er extra ondersteuning onder schooltijd mogelijk voor de vakken begrijpend lezen, rekenen, wiskunde en economie. Daarnaast wordt er een verdiepend traject voor plannen en leren leren aangeboden aan leerlingen die niet genoeg hebben aan de studievaardigheden die in de klas worden behandeld. De remedial teaching vindt afhankelijk van de ondersteuningsvraag groepsdoorbroken plaats buiten de klas of binnen de klas setting zelf. 

ONDERSTEUNINGSDOCENTEN
De ondersteuningsdocenten bieden gerichte planmatige ondersteuning in de klas. Dit kan zowel op cognitief gebied als pedagogisch gebied zijn. De ondersteuningsdocenten verzorgen daarnaast ook de Remedial Teaching (RT). Afhankelijk van de ondersteuningsvragen vindt dit groepsdoorbroken plaats buiten de klas of binnen de klas setting zelf.

COACH/COUNSELOR
De coach/counselor ondersteunt leerlingen op sociaal-emotioneel gebied en werkt hierbij samen met de extern betrokken hulpverleners. Hierbij valt te denken aan therapeuten, psychologen en andere zorginstellingen.

ROTS EN WATER
Alle brugklassers krijgen tot de herfstvakantie Rots en Water trainingen aangeboden. Rots en Water is een Rots en Water is een doe-training. Via spel en fysieke oefeningen leren de leerlingen sociale vaardigheden, communicatievaardigheden en confrontatievaardigheden. 

PASSEND ONDERWIJS
De coördinator Passend Onderwijs is het aanspreekpunt als gewone hulp onvoldoende blijkt. De coördinator gaat met de ouders in gesprek over de juiste ondersteuning buiten school.

ONDERSTEUNINGSPROFIEL
In dit document heeft de school vastgelegd hoe de ondersteuning en zorg op onze school zijn geregeld en wat ouders kunnen verwachten als hun kind, om welke reden dan ook, extra ondersteuning nodig heeft.

SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
Leerlingen met problemen die niet op school kunnen worden opgelost brengen wij via de coördinator passend onderwijs in contact met het Schoolmaatschappelijk Werk, zodat zij de juiste hulp krijgen of worden doorverwezen. Er wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouders.

Mentoraat en LOB

Alle klassen hebben een vaste mentor die de klas begeleidt. De mentor zorgt voor een goede sfeer in de klas en organiseert, samen met de leer­lingen, uitjes. De mentor is voor de leerling het aanspreekpunt voor vragen en problemen of als het niet goed gaat op school. Indien nodig betrekt de mentor ook de ouders van de leerling erbij.
Tijdens de mentorlessen werken leerlingen aan het vak loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). In de onderbouw stellen de leerlingen een persoonlijk dossier (portfolio) samen waardoor ze meer inzicht krijgen in hun persoonlijkheid, talenten en interesses. In de bovenbouw wordt vooral aandacht besteed aan de keuzes die leerlingen maken binnen hun profiel en later voor een vervolgopleiding.
CONTACT
François Vatel
Granaathorst 20 | 2592 TD Den Haag

t 070 - 344 00 00
e info@vatel.nl

  

fiets en ov
Onze school is goed bereikbaar met het ov. Check 9292.nl voor de beste ov-verbinding. Fietsen kan natuurlijk ook.

snel zoeken
aanmelden
groep 8
vakanties
downloads

routebeschrijving
vmbo | basis • kader • gl • tl (met en zonder LWOO)
François Vatel en Veurs Voorburg werken op een aantal gebieden nauw samen. Beide scholen zijn onderdeel van Scholengroep Spinoza.

© François Vatel 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring
Realisatie Synecom | Webbouw Knijnenburg Producties